Studier

Här har vi samlat en del studier och forskning om de fantastiska effekter Omega-3 kan ha på våra kroppar.

A

Allergiska / Atopiska besvär hos små barn

Allergiska/Atopiska besvär hos unga barn

Ny översiktsartikel som visar tydliga samband mellan fisk- och omega 3-intag under graviditet och minskade allergiska besvär hos barnen. Interventioner med fiskolja under graviditet verkar också minska risken för barnet att utveckla atopiska sjukdomar, åtminstone under första levnadsåret:

Kremmyda LS, et al. Atopy risk in infants and children in relation to early exposure to fish, oilyfish, or long-chain omega-3 fatty acids: a systematic review. Clin Rev Allergy Immunol. 2011Aug;41(1):36-66.

 

Alzheimers / minnesförsämring - förebyggas hos äldre

Fördröja Alzheimers/förebygga minnesförsämring relaterat till åldrande:

 

 • dubbelblind placebokontrollerad randomiserad studie
 • 44friska äldre deltagare, ålder 50-75 år
 • 2200mikrogram omega-3/dag
 • resultat: förbättrat omega-3 index i blod/plasma jämfört med kontroller
 • resultat: bättre resultat i minnestest (förbättrat”object locationmemory”)jämfört med kontroller
 • slutsats: omega-3 som en del i förebyggandet av åldersrelaterade minnesförsämringar

Kulzow N et al. Impact of Omega-3 Fatty Acid Supplementation on Memory Functions inHealthy Older Adults. J Alzheimers Dis. 2016;51(3):713-25

Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom

Vid tidig lindrig Alzheimers sjukdom verkar tillskott av 2.3 gram omega-3 dagligen kunna bromsa förloppet:

Freund-Levi Y, et al. Omega-3 fatty acid treatment in 174 patients with mild to moderate Alzheimer di-sease: OmegAD study: a randomized double-blind trial. Arch Neurol. 2006 Oct;63(10):1402-8

Astma - lungfuntion och inflammation

Astma

14 astmatiker randomiserades till 4 veckor med antingen omega 3 eller omega 6-rik växtolja. De som fick omega 3 fick signifikant bättre lungfunktion och minskade inflammationstecken:

 

Okamoto M, et al. Effects of dietary supplementation with n-3 fatty acids compared with n-6 fattyacids on bronchial asthma. Intern Med. 2000 Feb;39(2):107-11.

Astma - minskade besvär

23 astmatiker med kvalsterallergi slumpades till omega-3 0,69 gram per dag eller placebo. De som fick omega 3 fick minskade astmabesvär och tålde provokation med kvalster bättre:

 

Schubert R, et al. Effect of n-3 polyunsaturated fatty acids in asthma after low-dose allergen chal-lenge. Int Arch Allergy Immunol. 2009;148(4):321-9

Astma hos barn

 

Astma hos barn

29 barn med astma slumpades till antingen omega 3-tillskott (120 mg dagligen) eller placebo. Bara barnen som fått omega 3 fick minskade astmabesvär:

 

Nagakura T, et al. Dietary supplementation with fish oil rich in ω-3 polyunsaturated fatty acids inchildren with bronchial asthma. Eur Respir J. 2000; 16: 861-865.

ADHD hos barn

Gjord på vår produkt PlusEPA

Barn med ADHD (92 st) slumpades till 0,5 gram EPA-omega 3 eller placebo. De som fick omega 3 förbättrades i olika ADHD-symtom. Här användes PlusEPA och studien gjordes i Sverige:

Gustafsson PA, et al. EPA supplementation improves teacher-rated behaviour and oppositional symptoms inchildren with ADHD. Acta Paediatr. 2010 Oct;99(10):1540-9.

ADHD - förbättrad uppmärksamhet

Föräldrarapporterad förbättrad uppmärksamhet hos både barn med ADHD och barn utan ADHD jämfört med kontroller med omega-3 supplementering:

 • dubbelblind placebokontrollerad randomiserad studie
 • barn utan ADHD och barn med ADHD
 • 650mg DHA/EPA per dag i 16 veckor
 • resultat: föräldrarapporterad förbättrad uppmärksamhet hos både barn med ADHD och barn utan ADHD jämfört med kontroller

Bos DJ et al. Reduced Symptoms of Inattention after Dietary Omega-3 Fatty Acid Supple-mentation in Boys with and without Attention Deficit/Hyperactivity Disorder.Neuropsychopharmacology. 2015 Sep;40(10):2298-306

ADHD - hyperaktivitet

ADHD – hyperaktivitet

I denna genomgång från 2012 ser man minskade besvär av hyperaktivitet vid ADHD i ett antal studier:

Ortega RM, et al. Effects of omega 3 fatty acids supplementation in behavior and non-neurodegenerativeneuropsychiatric disorders.. Br J Nutr. 2012 Jun;107 Suppl 2:S261-70

ADHD - barn och ungdomar

75 barn och ungdomar med ADHD fick tillskott av omega 3 (och 6) eller placebo.

Många upplevde positiva förändringar i omega 3-gruppen:

Johnson M, et al. Omega-3/omega-6 fatty acids for attention deficit hyperactivity disorder: a randomized place-bo-controlled trial in children and adolescents. J Atten Disord. 2009 Mar;12(5):394-401

ADHD - förbättrat beteende och läsning

Nittio barn med ADHD slumpades till EPA- eller DHA-omega 3 eller solrosolja i fyra månader. Man såg ingen tydlig skillnad mellan grupperna men de som fått i sig mest DHA förbättrades i läsning och beteende, särskilt om de haft inlärningssvårigheter tidigare:

Milte CM, et al. Eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids, cognition, and behavior in children with atten-tion-deficit/hyperactivity disorder: a randomized controlled trial. Nutrition. 2012 Jun;28(6):670-7

ADHD - tydliga förbättringar av symtom

En liten preliminär studie (utan kontrollgrupp) på nio barn med ADHD som fick rejäla doser omega 3 under åtta veckor. Man såg tydliga förbättringar av samtliga viktiga ADHD-symtom:

Sorgi PJ, et al. Effects of an open-label pilot study with high-dose EPA/DHA concentrates on plasma phospholi-pids and behavior in children with attention deficit hyperactivity disorder. Nutrition Journal 2007, 6:16

B

Bipolär sjukdom hos barn

Omega-3supplementeringminskar tecken på mani och depression hos barn med mild bipolär sjukdom:

 • dubbelblind placebokontrollerad randomiserad studie.
 • barn 5-10 år med milda symptom på bipolär sjukdom
 • 12 veckor hög EPA/DHA + inositol
 • resultat: minskade tecken på mani och depression jämfört med kontroller

Wozniak J, Faraone SV, Chan J et al. A randomized clinical trial of high eicosapentaenoicacid omega-3 fatty acids and inositol as monotherapy and in combination in the tre-atment ofpediatric bipolar spectrum disorders: a pilot study. J Clin Psychiatry. 2015 Nov;76(11):1548-55

Blodtryck

Blodtryck

Blodtryck, här finns hälsopåstående om att 3 gram EPA/DHA per dag, bibehåller normalt blodtryck. Flera studier talar för en sänkning av framförallt systoliskt blodtryck med omega 3. Effekten ses dock inte i alla studier:

 

Cabo J, et al. Omega-3 fatty acids and blood pressure. Br J Nutr. 2012 Jun;107 Suppl 2:S195-200.

D

Depression - obalans i fettsyrabalansen kan bidra till försämrat tillstånd

Obalans i fettsyrabalansen(för lite omega-3) kan vara en bidragandeorsak till försämrade tillstånd hos personer med hög risk för depression:

 

 • 80 deltagare i vienna-studien med hög risk för depression
 • slutsats: avvikelser i fettsyrabalansen (för lite omega-3) kan vara en bidragande orsak till försämrade tillstånd hos personer med hög risk för depression

 

Kim SW1, Jhon M1, Kim JM1, Smesny S2, Rice S3, Berk M3,4, Klier CM5, McGorry PD3,Schä-fer MR3, Amminger GP3,5. Relationship between Erythrocyte Fatty Acid Compositionand Psychopathology in the Vienna Omega-3 Study. PLoS One. 2016 Mar10;11(3):e0151417

.

Depression - minskade depressiva besvär med fiskolja

Flera små studier visar signifikant bättre effekt än placebo:

Läkartidningen: Omega-3 kan mildra depression (2008)

 

Denna nyare studie på 432 svårt deprimerade vuxna som fick 1 gram fiskolja eller placebo visade minskade depressiva besvär med fiskolja, åtminstone hos de som inte dessutom hade ångestsjukdom.

 

Lespérance F, et al. The efficacy of omega-3 supplementation for major depression: a randomized con-trolled trial. J Clin Psychiatry. 2011 Aug;72(8):1054-62.

Depression - svår depression

Svår depression

 

En nyare studie på 42 patienter med svår depression visar att 2 gram omega 3 dagligen gav tydlig förbättring som tillägg till antidepressiv medicin under åtta veckor:

 

Gertsik L, et al. Omega-3 fatty acid augmentation of citalopram treatment for patients with majordepressive disorder. J Clin Psychopharmacol. 2012 Feb;32(1):61-4

Depression - depression hos äldre

Depression hos äldre

 

Ytterligare en studie som visar effekt av 1 gram fiskolja dagligen till äldre med depression, jämfört med placebo:

 

Tajalizadekhoob Y, et al. The effect of low-dose omega 3 fatty acids on the treatment of mild to moderate de-pression in the elderly: a double-blind, randomized, placebo-controlled study. Eur Arch Psychiatry Clin Neuros-ci. 2011 Dec;261(8):539-49

Depression - depression hos äldre kvinnor

Depression hos äldre kvinnor

 

Ännu en studie på äldre deprimerade, denna gång 46 kvinnor. Hälften slumpades till 2,5 gram fiskolja dagligen, hälften fick placebo. De som fick fiskolja fick tydligt minskade depressiva symtom:

 

Rondanelli M, et al. Long chain omega 3 polyunsaturated fatty acids supplementation in the treatment ofelderly depression: effects on depressive symptoms, on phospholipids fatty acids profile and on health-relatedquality of life.. J Nutr Health Aging. 2011 Jan;15(1):37-44.

E

Eksem

Eksem

Tillskott av 5,4 gram DHA dagligen gav signifikant förbättring av eksem jämfört med placebo:

 

Koch C, et al. Docosahexaenoic acid (DHA) supplementation in atopic eczema: a randomized,double-blind, controlled trial. Br J Dermatol. 2008 Apr;158(4):786-92. Epub 2008 Jan 30.

Eksem (atopiska)

Atopiska eksem

145 gravida kvinnor slumpades till placebo eller omega 3-tillskott (2,7 gram EPA+DHA dagligen från vecka 25 till efter 3-4 månaders amning). De som fick omega 3 i tillskott fick barn med signifikant minskad risk för atopiska eksem (8% jmf 24%) och matallergier (2% jmf 15%):

Furuhjelm C, et al. Fish oil supplementation in pregnancy and lactation may decrease the risk ofinfant allergy. Acta Paediatr. 2009 Sep;98(9):1461-7. Epub 2009 Jun 1

F

Fysisk kapacitet

Fysisk kapacitet-äldre

 Omega-3 mot åldersrelateradminskning av muskelmassa, styrka och kraft (problematiskt, t.ex. ökad risk för benbrott):

 • dubbelblind placebokontrollerad randomiserad studie
 • friska äldre deltagare, ålder 60-85 år.
 • 4g omega-3/dag (i EE-form)
 • resultat: ökad muskelmassa/muskelvolym jämfört med kontroller
 • ökad muskelstyrka jämfört med kontroller
 • slutsats: omega-3 som en del i förebyggandet av åldersrelateradmuskeldegenerering.

Smith GI et al. Fish oil-derived n-3 PUFA therapy increases muscle mass and function inhealthy older adults. Am J Clin Nutr. 2015 Jul;102(1):115-22

G

Graviditet

Förbättrad uppmärksamhetsförmåga vid 5 års ålder när modern fått DHAsom tillskott under graviditeten:

 • 1054 gravida kvinnor
 • 400 mikrogram DHA från vecka18-22 av graviditeten tillförlossning
 • resultat: förbättrad uppmärksamhetsförmåga vid 5 års ålder hos barn med mödrar som fått DHA jämfört med kontroller

Ramakrishnan U, Gonzales-Casanove I, Schnaas L et al. Prenatal supplementation with DHAimproves attention at 5 y of age: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr. 2016Oct;104(4):1075-1082

H

Hjärta/kärl - personer som äter statiner

Omega-3 effektiv hos patienter som redan äter statin:

 

 • dubbelblind placebokontrollerad randomiserad studie
 • 20 deltagare som äter Statin (dvs. alla deltagare äter statin, även kontroller)
 • 4g omega-3/dag i 8 veckor
 • resultat: omega-3 gav bättre arteriell elasticitet än kontroller
 • resultat: omega-3 minskade blodtrycket jämfört med kontroller
 • resultat: omega-3förbättrade värden för triglycerider i plasma(blodfetter) jämfört med kontroller

 

Chan DC et al. Effect of omega-3 fatty acid supplementation on arterial elasticity in pa-tientswith familial hypercholesterolaemia on statin therapy. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2016Dec;26(12):1140-1145

Hjärta/kärl - minskad tid på sjukhus efter hjärtoperation

Minskad tid på sjukhus efter hjärtoperation med supplementering med omega-3:

 

 • dubbelblind placebokontrollerad randomiserad studie
 • 1038 deltagare som genomgår hjärtkirurgi
 • resultat: minskad sjukhusvistelse med upp till 2,4 dagar med supplementering av omega-3.
 • Slutsats: omega-3’s antiinflammatoriska och anti-arytmiska(hjärtrytmsrubbningar) egenskaper kan minskatiden på sjukhus efter hjärtoperation.

 

Langlois PL et al. Omega-3 polyunsaturated fatty acids in cardiac surgery patients: Anupdated systematic review and meta-analysis. Clin Nutr. 2016 May 27. pii: S0261-5614(16)30109-1

Hjärta/kärl

Sammanställning av flera studier/review visar att:

 • omega-3 förbättrar förhöjda värden av triglycerider i blodet
 • omega-3 är bra för personer med hög risk för hjärt – och kärlsjukdom/ arterioskleros

 

Patel AA et al. Effects of eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid on lipoproteins inhypertriglyceridemia. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2016 Apr;23(2):145-9

I

Idrottsprestation / återhämtning - Minskad träningsvärk efter styrketräning

Mindre träningsvärk efter styrketräning:

 • dubbelblind placebokontrollerad randomiserad studie.
 • otränade kvinnor
 • 6g omega-3/dag i en vecka
 • uppskattning av träningsvärk efter styrketräning, 48h och 1 vecka efter träningstillfället
 • resultat: 33-42% minskning av muskelömhet/träningsvärk jämfört med kontroller

Tinsley GM et al. Effects of Fish Oil Supplementation on Postresistance Exercise Muscle So-reness. J Diet Suppl. 2016 Jul 21:1-12

Idrottsprestation / Återhämtning - Minskad oxidativ stress

Minskad oxidativ stress orsakad av träning hos professionella fotbollsspelare:

 • dubbelblind placebokontrollerad randomiserad studie
 • 15 professionella fotbollsspelare
 • DHA berikad dryck i 8 veckor
 • resultat: ökade nivåer av SOD (kroppens egenantioxidant) jämfört med kontroller
 • minskad oxidativ stress orsakad av träning jämfört med kontroller

Martorell M et al. DHA supplementation promotes erythrocyte antioxidant defense andreduces protein nitrosative damage in male athletes. Lipids. 2015 Feb;50(2):131-48

Inflammatorisk tarmsjukdom (Crohns, ulcerös kolit)

Inflammatorisk tarmsjukdom (Crohns, Ulcerös kolit)

Tillskott av fiskolja har i vissa studier minskat sjukdomsaktivitet, medicinbehov och risk för skov:

 

Calder PC. Polyunsaturated fatty acids, inflammatory processes and inflammatory bowel diseases. MolNutr Food Res. 2008 Aug;52(8):885-97.

Immunsystem

Effekter på immunsystemet

En effekt på inflammatoriska sjukdomar lär bero på omega 3-effekter på immunsystemet. I denna studie visades att tillskott på 1.8 gram omega 3 dagligen ändrade genuttrycket i immunceller till ett mindre inflammatoriskt läge:

 

Bouwens M et al. Fish-oil supplementation induces antiinflammatory gene expression profiles in humanblood mononuclear cells. Am J Clin Nutr August 2009; vol. 90 no. 2: 415-424

Infektion

Infektioner

Färre och kortare luftvägsinfektioner med omega 3-tillskott?

 

Thienprasert A, et al. Fish Oil N-3 Polyunsaturated Fatty Acids Selectively Affect Plasma Cytokinesand Decrease Illness in Thai Schoolchildren: A Randomized, Double-Blind, Placebo-ControlledIntervention Trial. J Pediatr. 2008 Oct 17 [Epub ahead of print]

K

Klimakteriebesvär

Klimakteriebesvär

Tillskott av EPA (omega 3) minskade besvär med värmevallningar tydligt jämfört med placebo hos en grupp på 120 kvinnor:

Lucas M, et al. Effects of ethyl-eicosapentaenoic acid omega-3 fatty acid supplementation on hotflashes and quality of life among middle-aged women: a double-blind, placebo-controlled, rando-mized clinical trial. Menopause. 2009 Mar-Apr;16(2):357-66

Kognitiv funktion

Kognitiv funktion

Hos 50 äldre med något nedsatt kognitiv funktion gav tillskott av knappt 2 gram omega 3 dagligen under ett halvår minskade depressiva symtom jämfört med placebo:

Sinn N, et al. Effects of n-3 fatty acids, EPA v. DHA, on depressive symptoms, quality of life, memory and execu-tive function in older adults with mild cognitive impairment: a 6-month randomised controlled trial. Br J Nutr.2012 Jun;107(11):1682-93

Kolesterol

Kolesterol

Kolesterol, här finns hälsopåstående om att 2 gram EPA/DHA per dag bibehåller normala triglyceridnivåer i kroppen. Man ser främst en positiv sänkning av triglycerider med tillskott av över 1 gram omega 3 dagligen, i övrigt inga tydliga effekter:

Lopez-Huertas E. The effect of EPA and DHA on metabolic syndrome patients: a systematic reviewof randomised controlled trials. Br J Nutr. 2012 Jun;107 Suppl 2:S185-94.

L

Läsförståelse och Uppförande

Generellt förbättrat uppförande (och specifikt förbättrad läsförståelse hos barn med försämrad läsförmåga):

 • dubbelblind placebokontrollerad randomiserad studie
 • barn7-9 år, subgrupp med underpresterande(sämre läsförståelse)
 • 600mg DHA/dag
 • resultat: minskade uppförandeproblem generellt jämfört med kontroller
 • resultat: förbättrad läsförståelse i subgrupp med underpresterandebarn.

Richardson AJ et al. Docosahexaenoic acid for reading, cognition and behavior in childrenaged 7-9 years: a randomized, controlled trial (the DOLABStudy). PLoS One.2012;7(9):e43909

Läs - och skrivsvårigheter hos barn

Läs – och skrivsvårigheter hos barn

En studie från Oxford 2012 testade tillskott av 0,6 gram omega 3 dagligen (DHA) eller placebo till friska lågstadieelever med svårigheter att lära sig läsa. Man såg en tydlig förbättring av läsförmågan samt minskade ADHD-liknande symtom:

Richardson AJ, et al. Docosahexaenoic Acid for Reading, Cognition and Behavior in Children Aged 7-9Years: A Randomized, Controlled Trial (The DOLAB Study).. PLoS One. 2012;7(9):e43909. Epub 2012 Sep 6

M

Minne och reaktionstid

Minne och reaktionstid

Ett gram DHA-fett under sex månader gav förbättrat minne och reaktionstid hos den del av 176 vuxna som slumpats till tillskott, jämfört med placebo:

Stonehouse W, et al. DHA supplementation improved both memory and reaction time in healthy young adults: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr. 2013 Mar 20. [Epub ahead of print]

Minne - nedsatt minne hos äldre

Nedsatt minne hos äldre

Fyrahundraåttiofem friska äldre personer med något nedsatt minne slumpades till antingen 0,9 gram DHA-omega-3 dagligen eller placebo under ett halvår. De som fick omega-3 fick både bättre inlärning och minnesfunktion:

Yurko-Mauro K, et al. Beneficial effects of docosahexaenoic acid on cognition in age-related cognitivedecline. Alzheimers Dement. 2010 Nov;6(6):456-64

Minne - förbättrat minne hos äldre med minnesförsämringar

Omega-3 förbättrar minnet hos äldre med milda minnesförsämringar:

 • dubbelblind placebokontrollerad randomiserad studie
 • 36äldre deltagare med mild kognitiv försämring(och låg socioekonomisk status)
 • hög DHA koncentration dagligen i 12 månader
 • resultat: förbättrat korttidsminne, arbetsminne, verbalt minne och återberättandeförmåga jämfört med kontroller

Lee LK et al. DHA-concentrated fish oil supplementation in subjects with mild cognitiveimpairment (MCI): a 12-month randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Psy-chopharmacology (Berl). 2013 Feb;225(3):605-12

P

PCOS

PCOS

Mindre leverfett, bättre blodtryck och bättre kolesterolvärden med tillskott av omega-3:

 

Cussons AJ, et al. Omega-3 fatty acid supplementation decreases liver fat content in polycysticovary syndrome: a randomized controlled trial employing proton magnetic resonance spectros-copy. J Clin Endocrinol Metab. 2009 Oct;94(10):3842-8

PCOS - mindre testosteron

 

PCOS

Mindre testosteron med tillskott av omega-3:

Phelan N, et al. Hormonal and metabolic effects of polyunsaturated fatty acids in young womenwith polycystic ovary syndrome: results from a cross-sectional analysis and a randomized, place-bo-controlled, crossover trial. Am J Clin Nutr. 2011 Mar;93(3):652-62

R

Reumatism

Reumatism

Randomiserade kliniska studier har visat ett flertal fördelar av tillskott av omega 3: mindre smärta, minskad morgonstelhet, mindre medicin behov:

Miles EA, et al Influence of marine n-3 polyunsaturated fatty acids on immune function and a sys-tematic review of their effects on clinical outcomes in rheumatoid arthritis. Br J Nutr. 2012 Jun;107Suppl 2:S171-84.Calder PC. Session 3: Joint Nutrition Society and Irish Nutrition and Dietetic Institute Symposium on‘Nutrition and autoimmune disease’ PUFA, inflammatory processes and rheumatoid arthritis. ProcNutr Soc. 2008 Nov;67(4):409-18.Goldberg RJ, Katz J. A meta-analysis of the analgesic effects of omega-3 polyunsaturated fatty acidsupplementation for inflammatory joint pain. Pain. 2007 May;129(1-2):210-23. Epub 2007 Mar 1.Bahadori B, et al. Omega-3 Fatty acids infusions as adjuvant therapy in rheumatoid arthritis. JPEN JParenter Enteral Nutr. 2010 Mar-Apr;34(2):151-5.

S

Schizofreni - lindring av tidiga symtom

Schizofreni

Dramatisk lindring av tidiga symtom på schizofreni med tillskott av 1,2 g omega 3 dagligen:

Amminger GP, et al. Long-Chain Omega-3 Fatty Acids for Indicated Prevention of Psychotic Disorders. ARandomized, Placebo-Controlled Trial. Arch Gen Psychiatry. 2010;67(2):146-154

Schizofreni - positiva effekter

En äldre genomgång hittar fler mindre studier som talar för en möjlig positiv effekt på schizofreni:

Joy CB, et al. Polyunsaturated fatty acid supplementation for schizophrenia. Cochrane Database SystRev. 2006 Jul 19;(3):CD001257